นโยบายความเป็นส่วนตัว

SHARPFORMULATOR.COM โดย บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) ตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ท่านให้ความสนใจในการใช้บริการของบริษัท บริษัทจึงได้จัดทำ นโยบายความเป็นส่วนตัว และนโยบายการใช้คุกกี้ ฉบับนี้ขึ้นเพื่อใช้บังคับกับเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลซึ่งใช้บริการ ทำธุรกรรม หรือร่วมกิจกรรมใดๆ กับบริษัท โดยครอบคลุมผลิตภัณฑ์และบริการในเครือของบริษัท ได้แก่ เว็บไซต์ โซเชียลมีเดีย (Social Media) แอปพลิเคชันในระบบปฏิบัติการไอโอเอสและแอนดรอยด์ เว็บแอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆ ในอนาคต โดยมีหลักเกณฑ์ กลไก มาตรการกำกับดูแล และการบริหารจัดการข้อมูลส่วนบุคคลตามพระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ.2562 ดังรายละเอียดต่อไปนี้

 

นโยบายความเป็นส่วนตัว

ข้อ 1 คำจำกัดความ

บริษัท : บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

ข้อมูลส่วนบุคคล : ข้อมูลที่สามารถระบุหรืออาจระบุตัวตนได้ ไม่ว่าโดยทางตรงหรือทางอ้อม เช่น ชื่อ นามสกุล เพศ ที่อยู่ เบอร์โทรศัพท์ อีเมล เลขที่บัญชีธนาคาร เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน ข้อมูลทางการเงิน ข้อมูลทางสื่อสังคมออนไลน์ ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่านสำหรับเข้าสู่ระบบเว็บไซต์ เป็นต้น แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของผู้ถึงแก่กรรมโดยเฉพาะ

เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล : บุคคลธรรมดาที่เป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคล แต่ไม่รวมถึงข้อมูลของ “นิติบุคคล” (Juridical Person) ที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมาย เช่น บริษัท สมาคม มูลนิธิ หรือองค์กรอื่นใด

 

ข้อ 2 การเก็บข้อมูลส่วนบุคคล และระยะเวลาในการจัดเก็บ

บริษัทจะเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเพียงเท่าที่จำเป็นภายใต้วัตถุประสงค์ ขอบเขตและวิธีการที่ชอบด้วยกฎหมายและเป็นธรรม โดยบริษัทจะทำการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ได้แก่ ชื่อ นามสกุล หมายเลขโทรศัพท์ อีเมล ชื่อผู้ใช้งานและรหัสผ่าน เพื่อการเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัท ทั้งนี้บริษัท จะดำเนินการให้เจ้าของข้อมูลรับรู้และให้ความยินยอมทางอิเล็กทรอนิกส์ การไม่ให้ความยินยอมในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลข้างต้น จะทำให้ท่านไม่สามารถเข้าใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้

บริษัทอาจเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านโดยที่ไม่ต้องได้รับความยินยอมจากท่านในกรณี ดังต่อไปนี้

  • มีความจำเป็นเพื่อปฏิบัติตามสัญญาระหว่างบริษัทกับท่านซึ่งเป็นเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลหรือเพื่อใช้ในการดำเนินการตามคำขอของเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลก่อนเข้าทำสัญญานั้น
  • เป็นการจำเป็นเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการกดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท หรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบหมายแก่บริษัท
  • มีความจำเป็นในการดำเนินการเพื่อผลประโยชน์อันชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท แต่ความจำเป็นดังกล่าวต้องมีความสำคัญไม่น้อยกว่าสิทธิขั้นพื้นฐานของเจ้าของของข้อมูลส่วนบุคคล
  • เป็นการปฏิบัติตามกฎหมายของบริษัท

ทั้งนี้ บริษัทจะเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านไว้ตลอดเวลาที่ท่านยังคงใช้งานเว็่บไซต์ของบริษัท หากบริษัท พบว่าท่านมิได้เข้าใช้งานเว็บไซต์นานกว่า 6 เดือน บริษัทจะดำเนินการลบข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ทั้งนี้ ระยะเวลาเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจเปลี่ยนแปลงไป หากบริษัทตรวจพบการกระทำที่ก่อให้เกิดความเสียหายขึ้นกับบริษัทหรือบุคคลภายนอก


ข้อ 3 วัตถุประสงค์การเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

3.1 เพื่อให้ท่านสามารถเข้าใช้บริการและใช้งานเว็บไซต์ของบริษัทได้

3.2 เพื่อดำเนินการตามการใช้บริการ ทำนิติกรรมสัญญา ธุรกรรม หรือการร่วมกิจกรรมใด ๆ ไม่ว่าจะเป็นการดำเนินการโดยบริษัท หรือบริษัทในเครือ

3.3 เพื่อดำเนินการเกี่ยวกับการขนส่งสินค้ากรณีที่มีการสั่งซื้อผ่านทางแพลตฟอร์มของบริษัท หรือบริษัทในเครือ ไม่ว่าการขนส่งสินค้าจะดำเนินการโดยบริษัท บริษัทในเครือ หรือบุคคลภายนอก รวมถึงพันธมิตรในทางธุรกิจ

3.4 เพื่อดำเนินการตามวัตถุประสงค์ตามกฎหมาย เช่น การเข้าทำสัญญาต่าง ๆ เป็นต้น

3.5 เพื่อใช้ตรวจสอบและรักษาความปลอดภัยของระบบเว็บไซต์

3.6 เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการติดต่อกลับผู้ใช้บริการเว็บไซต์

บริษัทจะจัดให้มีมาตรการรักษาความปลอดภัยที่เหมาะสมเพื่อคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลที่ได้ใช้หรือเปิดเผย ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลล

ทั้งนี้ บริษัทอาจใช้บริการสารสนเทศของผู้ให้บริการซึ่งเป็นบุคคลภายนอก เพื่อให้ดำเนินการเกี่ยวกับการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคล ซึ่งผู้ให้บริการนั้นจะต้องมีมาตรการรักษาความมั่นคงปลอดภัย โดยห้ามดำเนินการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนอกเหนือจากที่บริษัทกำหนด

 

ข้อ 4 ประเภทของบุคคลหรือหน่วยงานซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลของท่านอาจจะถูกเปิดเผย ได้แก่ 

4.1  บริษัทที่มีความเกี่ยวข้องกัน ได้แก่ บริษัทในเครือ พันธมิตรทางธุรกิจ และ/หรือ บุคคลอื่นใดที่เกี่ยวข้องกับบริษัท รวมถึง กรรมการ ผู้บริหาร พนักงาน ลูกจ้าง ผู้รับจ้าง ตัวแทน ที่ปรึกษาของบริษัท และ/หรือของบุคคลดังกล่าว

4.2 คู่ค้า ตัวแทน องค์กรหรือหน่วยงานภาครัฐหรือรัฐวิสาหกิจที่บริษัทเป็นคู่สัญญา หรือมีนิติสัมพันธ์ (เช่น องค์กรตรวจสอบทั้งภายในและภายนอกบริษัท ผู้สอบบัญชี ธนาคาร เป็นต้น) ซึ่งการเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่านจะมีวัตถุประสงค์โดยเฉพาะเจาะจง ภายใต้ฐานทางกฎหมายและมาตรการความปลอดภัยที่เหมาะสม

4.3 ตัวแทนทวงถามหนี้ ทนายความ ศาล หน่วยงานภาครัฐ หรือบุคคลใด ๆ ที่บริษัทถูกกำหนดหรือได้รับอนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามกฎหมาย กฎระเบียบ หรือคำสั่ง

 

ข้อ 5 สิทธิในข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน มีดังนี้

5.1 สิทธิในการถอนความยินยอมเสียเมื่อใดก็ได้ เว้นแต่มีข้อจำกัดสิทธิในการถอนความยินยอมโดยกฎหมายหรือสัญญาที่ให้ประโยชน์แก่ท่าน ทั้งนี้ การถอนความยินยอมดังกล่าวย่อมไม่กระทบต่อการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านได้ให้ความยินยอมไปแล้วโดยชอบก่อนที่จะถอนความยินยอม

5.2 สิทธิในการขอเข้าถึงและขอรับสำเนาข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของบริษัทหรือขอให้เปิดเผยถึงการได้มาซึ่งข้อมูลส่วนบุคคลที่ท่านไม่ได้ให้ความยินยอม เว้นแต่ ในกรณีที่มีกฎหมายหรือคำสั่งศาลห้ามมิให้กระทำการเช่นนั้นหรือหากการเข้าถึงหรือขอรับสำเนาข้อมูลของท่านจะส่งผลกระทบที่อาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อสิทธิและเสรีภาพของบุคคลอื่น

5.3 สิทธิขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านในรูปแบบอัตโนมัติได้ ในกรณีที่บริษัทได้เก็บรวบรวมข้อมูลของท่านไว้ในรูปแบบที่สามารถอ่านหรือใช้งานโดยทั่วไปได้ด้วยเครื่องมือหรืออุปกรณ์ที่ทำงานได้โดยอัตโนมัติ และสามารถใช้หรือเปิดเผยข้อมูส่วนบุคคลได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ รวมมีสิทธิ

5.3.1 ขอให้บริษัทส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นเมื่อสามารถทำได้ด้วยวิธีการอัตโนมัติ

5.3.2 ขอรับข้อมูลส่วนบุคคลที่บริษัทได้ส่งหรือโอนข้อมูลส่วนบุคคลในรูปแบบดังกล่าวไปยังบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นโดยตรง เว้นแต่โดยสภาพทางเทคนิคไม่สามารถทำได้

5.4 สิทธิในการคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลที่เกี่ยวกับท่านเมื่อใดก็ได้ ดังต่อไปนี้

5.4.1 เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อการปฏิบัติหน้าที่ในการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัทหรือปฏิบัติหน้าที่ในการใช้อำนาจรัฐที่ได้รับมอบให้แก่บริษัทโดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล

5.4.2 เมื่อมีการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อประโยชน์โดยชอบด้วยกฎหมายของบริษัทหรือของบุคคลหรือนิติบุคคลอื่นที่ไม่ใช่บริษัท โดยไม่ได้รับความยินยอมจากท่านในการเก็บรวบรวมข้อมูล

5.4.3 เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการตลาดแบบตรง

5.4.4 เมื่อมีการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลเพื่อวัตถุประสงค์เกี่ยวกับการศึกษาวิจัยทางวิทยาศาสตร์ ประวัติศาสตร์ หรือสถิติ เว้นแต่เป็นการจำเป็นเพื่อการดำเนินภารกิจเพื่อประโยชน์สาธารณะของบริษัท

5.5 สิทธิในการขอให้ดำเนินการลบหรือทำลายหรือทำให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านเป็นข้อมูลที่ไม่สามารถระบุตัวท่านได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

5.5.1 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล

5.5.2 เมื่อท่านถอนความยินยอมในการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล และบริษัทไม่มีอำนาจตามกฎหมายที่จะเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลนั้นได้ต่อไป

5.5.3 เมื่อท่านคัดค้านการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลตามข้อ 5.4

5.6 สิทธิในการขอให้บริษัทดำเนินการให้ข้อมูลส่วนบุคคลของท่านนั้นถูกต้อง เป็นปัจจุบัน สมบูรณ์ และไม่ก่อให้เกิดความเข้าใจผิด

5.7 สิทธิในการขอให้ระงับการใช้ข้อมูลส่วนบุคคลได้ ในกรณีดังต่อไปนี้

5.7.1 เมื่ออยู่ในระหว่างการตรวจสอบตามที่ท่านร้องขอให้ดำเนินการตามข้อ 5.6

5.7.2 เมื่อเป็นข้อมูลส่วนบุคคลที่ต้องลบหรือทำลายตามข้อ 5.5 แต่ท่านได้ขอให้ระงับการใช้แทน

5.7.3 เมื่อข้อมูลส่วนบุคคลหมดความจำเป็นในการเก็บรักษาไว้ตามวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคล แต่เจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลมีความจำเป็นต้องขอให้เก็บรักษาไว้เพื่อใช้ในการก่อตั้งสิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย การปฏิบัติตามหรือการใช้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมายหรือการยกขึ้นต่อสู้สิทธิเรียกร้องตามกฎหมาย

5.7.4 เมื่อบริษัทอยู่ในระหว่างการพิสูจน์กรณีที่ท่านมีคำขอคัดค้านตามข้อ 5.4 แต่ปฏิเสธคำคัดค้านของท่านดังกล่าว

5.8 สิทธิในการร้องเรียนในกรณีที่บริษัทหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคล รวมทั้งลูกจ้างหรือผู้รับจ้างของบริษัทหรือของผู้ที่เกี่ยวข้องกับการเก็บรวบรวม ใช้ หรือเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตาม พรบ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคลหรือประกาศที่ออกตาม พรบ.ดังกล่าว

หากท่านต้องการใช้สิทธิใด ๆ ที่ระบุในส่วนนี้ ท่านสามารถติดต่อบริษัทได้โดยใช้วิธีการที่อยู่ในส่วน “วิธีการติดต่อบริษัท” คำร้องขอใช้สิทธิใด ๆ ข้างต้น อาจถูกจำกัดโดยกฎหมายที่เกี่ยวข้อง อาจมีบางกรณีที่บริษัทสามารถปฏิเสธคำขอของท่านได้โดยสมควรและโดยชอบ เช่น เมื่อบริษัทต้องปฏิบัติตามกฎหมายหรือคำสั่งศาล หรือที่กฎหมายให้อำนาจที่จะกระทำได้

 

ข้อ 6 วิธีการติดต่อบริษัท 

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด (ฝ่ายการตลาด)

อาคารกอเทพวัลย์ 8 ซอยเพชรเกษม47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02 801 1992 ถึง 3

อีเมล์ : info@ktwgroup.co.th


 

นโยบายการใช้คุกกี้

 

นโยบายการใช้คุกกี้

คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) และ ไอพีแอดเดรส (IP Address)

นอกจากข้อมูลส่วนบุคคล บริษัท อาจเก็บรวบรวมข้อมูลบางอย่างผ่านเทคโนโลยี เช่น คุกกี้ (Cookie) พิกเซล (Pixel) ไอพี แอดเดรส (IP Address) และแหล่งเก็บข้อมูลบนเบราว์เซอร์และอุปกรณ์ของผู้ใช้ รวมถึงเครื่องมือเก็บข้อมูลของบุคคลภายนอก เช่น ผู้ให้บริการด้านการตลาดหรือวิเคราะห์ ในการเก็บรวบรวมข้อมูลโดยใช้เทคโนโลยีประเภทนี้ โดยตรงบนเว็บไซต์

ทั้งนี้ คุกกี้ (Cookie) คือ ไฟล์ข้อมูลตัวอักษรขนาดเล็กที่รวบรวมข้อมูลในคอมพิวเตอร์ โทรศัพท์เคลื่อนที่ หรือ อุปกรณ์อื่นของผู้ใช้งาน คุกกี้ทําให้บริษัท ทราบถึงบริการหรือสินค้าที่ท่านชื่นชอบ รวมถึงบริการที่ไม่อยู่ในความสนใจของท่าน ส่วนพิกเซล (Pixel) เป็นภาพขนาดเล็ก เป็นส่วนหนึ่งของรหัสบนเว็บเพจ ซึ่งทําหน้าที่ต่างๆ เช่น ทําให้เซิร์ฟเวอร์ อื่นสามารถวัดยอดการเข้าชมเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และมักใช้เชื่อมโยงกับคุกกี้ โดยรหัสดังกล่าวจะทําการติดตามเมื่อมี การดาวน์โหลดพิกเซลเพื่อบ่งชี้ว่าผู้ใช้งานได้เข้าเชื่อมต่อกับจอภาพใด หรือบางส่วนของจอภาพใด

ด้วยการทํางานของคุกกี้และพิกเซล จะทําให้บริษัท สามารถจดจําผู้ใช้บริการที่เคยเข้าชมเว็บไซต์ และ แอปพลิเคชันของบริษัท ทราบถึงจํานวนและวัตถุประสงค์ของผู้ที่ใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่วยให้บริษัท จัดการข้อมูล พัฒนาประสบการณ์การเข้าชมเว็บไซต์และแอปพลิเคชัน ปรับปรุงคุณภาพการให้บริการ นําเสนอบริการ สิทธิพิเศษ ผลิตภัณฑ์ กิจกรรม หรือโฆษณาที่ตรงกับพฤติกรรม และความสนใจสําหรับท่านด้วย

 

วิธีปิดการทํางานของคุกกี้

ท่านมีสิทธิตั้งค่าคุกกี้ โดยท่านอาจแก้ไขเบราว์เซอร์ของท่านให้ปฏิเสธการเก็บคุกกี้ หากท่านต้องการปฏิเสธการ เก็บคุกกี้ทั้งหมด ท่านอาจไม่สามารถทราบข้อมูล ผลิตภัณฑ์ บริการใหม่ สิทธิพิเศษ และการเชื่อมต่อกับบางเว็บไซต์อาจ ไม่ได้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านสามารถศึกษารายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับคุกกี้ได้จาก aboutcookies.org และศึกษาวิธีจัดการความเป็นส่วนตัวของท่านจากเว็บเบราว์เซอร์ที่ท่านใช้

 

บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทใดบ้าง

เพื่อให้ท่านมีประสบการณ์การที่ดีในการใช้งานเว็บไซต์ บริษัท ได้ใช้คุกกี้ต่างๆ ดังนี้ โดยคุกกี้ดังกล่าวไม่สามารถระบุตัวตนของท่านได้

– คุกกี้ที่จําเป็นสําหรับการทํางานของเว็บไซต์
คุกกี้ประเภทนี้มีความสําคัญต่อการทํางานของเว็บไซต์ ซึ่งจะช่วยให้ท่านสามารถเข้าถึงข้อมูล และเนื้อหาต่างๆ ของเว็บไซต์บริษัท ได้ทุกส่วนและปลอดภัยคุกกี้ประเภทนี้ จะถูกลบออกหลังจากการเข้าชมเว็บไซต์ของท่าน หากท่านปิดการทํางานของคุกกี้เหล่านี้ ท่าน อาจจะไม่สามารถใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ได้ตามต้องการ เช่น การอ่าน และการนําทางระหว่างหน้าเว็บ

– คุกกี้ด้านประสิทธิภาพการทํางานของเว็บไซต์
บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทนี้เพื่อรวบรวมข้อมูลทางสถิติเกี่ยวกับวิธีการเข้าและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ เพื่อวิเคราะห์และนับจํานวนผู้ใช้งาน ตลอดจนช่วยให้บริษัท ทราบถึงพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน ซึ่งจะช่วยปรับปรุงการทํางานของเว็บไซต์ โดยให้ท่านสามารถค้นหาสิ่งที่ต้องการได้อย่างง่ายดาย
นอกจากนี้ บริษัท อาจใช้คุกกี้เหล่านี้เพื่อเน้นย้ําบทความ หรือบริการของเว็บไซต์ ที่บริษัท คิดว่าท่านน่าจะสนใจ และวัดความมีประสิทธิผลของเนื้อหาและโฆษณาของบริษัท โดยพิจารณาจากการใช้งานเว็บไซต์ของท่าน
อย่างไรก็ตาม ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้น ไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้ง ไม่มีการเก็บข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น

– คุกกี้เพื่อปรับเนื้อหาเข้ากับกลุ่มเป้าหมาย
บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทนี้ในการบันทึกและจดจําคุณลักษณะต่างๆ ที่ท่านได้เลือกในขณะเข้าชมเว็บไซต์ เช่น หน้าที่ท่านได้เยี่ยมชม หมวดหมู่ และเนื้อหาที่ท่านชอบอ่าน บริษัท จะบันทึกข้อมูลเหล่านี้ และนํากลับมาใช้อีกครั้งเมื่อท่านกลับเข้ามาที่เว็บไซต์ของบริษัท อีกครั้ง เพื่อปรับให้ท่านได้รับชมเนื้อหา รวมถึงนําเสนอเนื้อหาที่ เกี่ยวข้อง ได้ตรงกับความชอบของท่านให้มากที่สุด
ข้อมูลที่ได้และใช้ประมวลผลนั้นไม่มีการระบุชื่อ หรือบ่งบอกความเป็นตัวตนของท่านได้ อีกทั้งไม่มีการเก็บ ข้อมูลจําเพาะบุคคล เช่น ชื่อ อีเมล เป็นต้น และใช้เป็นข้อมูลทางสถิติเท่านั้น
หากท่านปิดการใช้งานของคุกกี้ประเภทนี้ อาจทําให้ท่านไม่สามารถใช้งานฟังก์ชันบางอย่างได้ หรือมี ประสบการณ์การใช้งานที่ไม่ราบรื่น

– คุกกี้ที่ใช้สำหรับการตลาดออนไลน์
บริษัท ใช้คุกกี้ประเภทนี้จะซึ่งถูกใช้งานเพื่อเก็บข้อมูลการใช้งานเว็บไซต์ และ ลิงก์ที่ผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์มีการเข้าถึงหรือเยี่ยมชม เพื่อให้เข้าใจในความสนใจและพฤติกรรมการเยี่ยมชมเว็บไซต์ของท่าน และ ใช้ในการนำเสนอสิทธิประโยชน์ โฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ ให้เหมาะสมกับความสนใจของท่านให้มากที่สุด

 

การเชื่อมโยงอุปกรณ์ของบุคคลภายนอกผ่านบทความในเว็บไซต์ และช่องทางอื่นๆ ในเครือของบริษัท

เพื่อช่วยเสริมสร้างประสบการณ์การเข้าเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท ในบางครั้ง บริษัท อาจเชื่อมโยงข้อมูลกับโซเชียลมีเดีย เข้ากับเครื่องมือของบุคคลภายนอก เช่น Goolge, Youtube, Twitter, Facebook, Instagram, Line เป็นต้น เมื่อท่านเข้าดูบทความภายในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นๆ ของบริษัท

หากท่านต้องการทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับนโยบายคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล หรือเงื่อนไขการใช้บริการเว็บไซต์ของบริษัท ตลอดจนมีข้อสงสัย หรือมีความประสงค์ขอใช้สิทธิเกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน สามารถติดต่อบริษัท ผ่านช่องทางดังนี้

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด (ฝ่ายการตลาด)

อาคารกอเทพวัลย์ 8 ซอยเพชรเกษม47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02 801 1992 ถึง 3

อีเมล์ : info@ktwgroup.co.th

ภายหลังจากบริษัท รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัท จะดําเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้ง ให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท ทราบ โดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัท ระบุไว้ข้างต้น

ในระหว่างการดําเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือสละสิทธิในการดําเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัท จําเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม

 

 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart