เกี่ยวกับเรา

ประวัติบริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด

                  บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด ได้ก่อตั้งขึ้นในปี พ.ศ. 2524 โดย
ดร.พิทูร กอเทพวัลย์ และถือเป็นส่วนหนึ่งของกลุ่มธุรกิจ  KTW GROUP ที่เป็นผู้นำด้านการผลิตและจัดจำหน่ายเคมีภัณฑ์คุณภาพสูง ของประเทศไทย

บริษัท  ชาร์ฟ  ฟอร์มูเลเตอร์  จำกัด  มีโรงงานตั้งอยู่ที่ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร พร้อมด้วยเครื่องจักรที่ทันสมัย   เพื่อใช้ในการสังเคราะห์ธาตุอาหารเสริม ในรูปของ  Chelated   Nutrients  รวมไปถึงสินค้าเคมีภัณฑ์ทางการเกษตรและเคมีภัณฑ์ด้านสาธารณสุข   เช่น  ผลิตภัณฑ์กำจัดลูกน้ำยุงลาย   ผลิตภัณฑ์กำจัดหนู เป็นต้น  ทั้งชนิดน้ำ ผงละลายน้ำ และเม็ด  โดยได้รับการรับรองมาตรฐาน  GMP   จากกระทรวงสาธารณสุข และมาตรฐาน   ISO  14001:2015   ที่ได้รับการรับรองจาก  NAC และ UKAS

บริษัทฯ    มีการตรวจสอบสินค้าทุกลอต   ก่อนส่งมอบ  โดยผู้เชี่ยวชาญ    ในห้องปฏิบัติการ เพื่อให้เกษตรกรมั่นใจได้ว่า ได้สินค้าที่ดี มีฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ค้นคว้าพัฒนาเคมีภัณฑ์ใหม่ ๆ  เพื่อปรับใช้กับ  ศัตรูพืชที่สร้างความต้านทานต่อสารกำจัดศัตรูพืชชนิดเดิม และ ปลอดภัยต่อผู้ใช้และสิ่งแวดล้อมมากยิ่งขึ้น

นอกจากนี้  บริษัทฯ  ยังมีนักวิชาการทางด้านเกษตร  ที่พร้อมเข้าพื้นที่ของเกษตรกร เพื่อให้คำแนะนำ และแก้ไขปัญหาพืช เพื่อมุ่งหวังให้เกษตรกรมีความมั่งคั่ง และยั่งยืน

img_10001

ผู้บริหาร

จากที่ได้เติบโตมาในครอบครัวเกษตรกรในรต่างจังหวัดและคลุกคลีกับการเพาะปลูกทั้งในพืชไร่  พืชผัก ไม้ผล รวมถึงไม้ดอก ไม้ประดับมาโดยตลอด  ทำให้ผมมีความเข้าใจถึงปัญหาและความต้องการของเกษตรกรอย่างถ่องแท้  อีกทั้งปัจจุบันยังพบว่าธุรกิจเคมีภัณฑ์และอุปกรณ์ทางการเกษตรนั้น มีการแข่งขันสูงมากในทุกรูปแบบ ทำให้การเลือกใช้ปัจจัยการผลิตเปลี่ยนไป จนมีผลกระทบต่อคุณภาพ  และกลายเป็นสินค้าที่ไม่ได้มาตรฐานสากล ดังนั้น เพื่อให้สิ่งเหล่านี้หมดไป เราจึงต้องอาศัยภาครัฐ และภาคเอกชนร่วมกันแก้ไขให้ถูกจุดและเป็นธรรม

บริษัทฯ เห็นความจำเป็น และความสำคัญของ “พืช” ทั้งพลเมืองไทย และประชากรโลก ซึ่งนับวันมีแต่จะเพิ่มมากขึ้น ในขณะที่พื้นที่การเพาะปลูกมีอยู่อย่างจำกัด  ดังนั้นการเพิ่มผลผลิตต่อไร่ จึงเป็นคำถามที่ บริษัทฯ  ตระหนักตลอดมาว่า “จะทำอย่างไร”  คำตอบก็คือ ต้องแสวงหาและพัฒนาเคมีภัณฑ์ รวมถึงเทคโนโลยีการเกษตรใหม่ๆ ทั้งจากในและต่างประเทศ  เพื่อให้การป้องกัน และปราบศัตรูพืชมีประสิทธิภาพที่ดี ยิ่งขึ้น  พร้อมทั้งสรรหาวิธีการบำรุงพืชให้ได้ทั้งปริมาณที่เพิ่มขึ้น และคุณภาพที่ดียิ่งขึ้น

บริษัท จะมุ่งพัฒนาผลิตภัณฑ์ และเทคโนโลยี เพื่อเป็นส่วนหนึ่งที่จะทำให้ประเทศไทยยังคงความเป็นครัวของโลกต่อไป และส่งให้คนไทยในภาคการเกษตรมีชีวิตและความเป็นอยู่ที่ดี ทำให้เศรษฐกิจของประเทศชาติดีมากยิ่งขึ้น และนั่นคือ “ความมั่นคงของคนในประเทศ”

ดร.พิทูร กอเทพวัลย์

ประธานกรรมการอาวุโส

นโยบายบริษัท

บริษัทจะผลิตเคมีภัณฑ์ที่ดี มีคุณภาพ

พัฒนาบุคลากรของบริษัท ให้มีความรู้ความสามารถในด้านพืช

มุ่งหวังให้เกษตรกรมีผลผลิตที่สูงขึ้น

ผลิตภัณฑ์ต้องปลอดภัยต่อผู้ใช้ และสิ่งแวดล้อม

นโยบายคุณภาพ ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม

ความแตกต่างอยู่ที่คุณภาพ การบริการและความปลอดภัย

ร่วมใส่ใจสิ่งแวดล้อม พร้อมใช้ทรัพยากรอย่างคุ้มค่า พัฒนาอย่างต่อเนื่อง

บริษัทในเครือ

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart