ข้อกำหนดและเงื่อนไขการใช้บริการ

SHARPFORMULATOR.COM โดย บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด และบริษัทในเครือ (ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า “บริษัท”) รวมถึงบริการอื่นภายใต้บริษัท และบริษัทในเครือ ท่านยอมรับว่า การใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย (Social Media) ช่องทางอื่นของบริษัท ถือเป็นการยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการอย่างต่อเนื่องภายหลังจากที่มีการประกาศแก้ไขเพิ่มเติมดังกล่าว ย่อมถือเป็นการยอมรับการแก้ไขแต่ละครั้งด้วยเช่นเดียวกัน

1. ทรัพย์สินทางปัญญา

ท่านตกลงและยอมรับว่า ข้อมูล ข้อความ รูปภาพ เสียง โลโก้ และส่วนหนึ่งส่วนใดของเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นในอนาคต รวมถึงแต่ไม่จำกัดเฉพาะลิขสิทธิ์เครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ ชื่อทางการค้า ฐานข้อมูล ความลับทางการค้า สิทธิบัตร โนว์ฮาว ฯลฯ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เป็นงานที่ได้รับความคุ้มครองตามกฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ซึ่งเป็นกรรมสิทธิ์ ลิขสิทธิ์ สิทธิ และทรัพย์สินของบริษัท

ท่านตกลงและรับทราบว่า บริการของบริษัท เป็นเพียงสื่อกลางในการเผยแพร่ข่าวสาร บทความ สื่อประชาสัมพันธ์ รวมถึงบริการอื่นในอนาคตของบริษัท แก่ผู้ใช้บริการเท่านั้น

2. การใช้บริการ

ท่านตกลงและยอมรับว่า ท่านจะใช้บริการของบริษัท เพื่อประโยชน์ส่วนตัว หรือวัตถุประสงค์ที่ถูกต้องตามกฎหมายภายใต้ข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และจะไม่ใช้ช่องทางของบริษัท เพื่อประโยชน์ในทางการค้าหรือ ประโยชน์อื่นใดที่ขัดต่อกฎหมายและศีลธรรมอันดีของประชาชน นอกจากนี้ ท่านตกลงว่า จะไม่กระทําการอย่างใดอย่างหนึ่ง ดังต่อไปนี้

2.1 ท่านจะไม่ทำซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นใหม่ ดัดแปลง ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึ่งขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรมโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ก่อนล่วงหน้า ซึ่งมีรายละเอียด ดังนี้

  • (ก) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ที่มีลักษณะหมิ่นประมาท ลามกอนาจาร หรือทําลิงก์ไปยังเว็บไซต์อื่นๆ ซึ่งขัดต่อกฎหมาย
  • (ข) ท่านจะไม่เผยแพร่บทความของเราในลักษณะของการแชร์ลูกโซ่ หรือใช้บทความของเราในทางที่มิชอบต่อกฎหมาย
  • (ค) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น โพสต์หรือเผยแพร่เนื้อหาใดๆ ในลักษณะที่เป็นการข่มขู่หมิ่นประมาท หรือล่วงละเมิดสิทธิส่วนบุคคลของผู้ใช้ท่านอื่น
  • (ง) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็นหรือทําหน้าที่แทนผู้ดูแลเว็บมาสเตอร์ของเรา
  • (ฆ) ท่านจะไม่แสดงความคิดเห็น หรือเผยแพร่เนื้อหาเกี่ยวกับพระมหากษัตริย์ไทยและประเทศอื่น ศาสนา รสนิยมทางเพศ ที่ก่อให้เกิดความแบ่งแยก หรือการทะเลาะวิวาท
  • (จ) ท่านจะไม่ดัดแปลง ทําซ้ำ จัดพิมพ์ขึ้นมาใหม่ ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ เผยแพร่ทุกอย่าง เช่น ข้อมูลส่วนบุคคล ข้อความ ซอฟต์แวร์ เสียง เพลง รูป ภาพ กราฟิก วิดีโอ หรือทําให้ปรากฏต่อสาธารณชน ซึงขัดต่อกฎหมายหรือศีลธรรม โดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท

2.2 ท่านจะไม่กระทําการละเมิดสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา เช่น ลิขสิทธิ์ สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า ความลับทางการค้า หรือ ทรัพย์สินทางปัญญาอื่นตามที่กฎหมายกําหนด ไม่ว่าโดยวิธีการใด

2.3 ท่านจะไม่ดาวน์โหลด อัปโหลด ติดประกาศ หรือกระทําการใดๆ เพื่อแสวงหาประโยชน์โดยมิชอบจากเนื้อหา หรือข้อความงานใดๆ จากเว็บไซต์นี้ โดยปราศจากความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรล่วงหน้าจากบริษัท หรือตั้งกระทู้หรือทําให้ปรากฏซึ่งข้อความที่ก่อให้เกิดความเสียหายต่อบริษัท สมาชิกผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ตหรือบุคคลภายนอก

2.4 ท่านจะไม่อัปโหลด ติดประกาศ ส่งอีเมลหรือ ดําเนินการอื่นใดอันมีผลทําให้เป็นการรบกวน หรือแทรกแซงการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์โดยการส่งไวรัส (Virus) หรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ในรูปแบบต่างๆ ที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทําลาย จํากัดการทํางานของระบบคอมพิวเตอร์ คอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ หรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ในการสื่อสารของสมาชิกของบริษัท หรือผู้ใช้บริการอินเทอร์เน็ต หรือบุคคลภายนอก

2.5 ท่านจะไม่ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ซอฟต์แวร์ขัดขวาง แทรกแซงการทํางานหรือให้บริการของบริษัท หรือเครื่องคอมพิวเตอร์และระบบคอมพิวเตอร์ของบุคคลภายนอก เช่น ใช้โปรแกรมซอฟต์แวร์ประเภทม้าโทรจัน (Trojan Horse) ไวรัสในรูปแบบของไทม์บอมส์ (Time Bombs) ฯลฯ

2.6 ท่านจะไม่กระทําการใดๆ อันขัดต่อประกาศหรือนโยบายของบริษัท ที่ระบุไว้ในข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ หรือการแก้ไขเพิ่มเติม ข้อกําหนดและเงื่อนไขที่บริษัท จะประกาศหรือกําหนดขึ้นภายหลัง

หากบริษัท ทราบว่าท่านดําเนินการอย่างหนึ่งอย่างใดอันเป็นการขัดต่อข้อกําหนดและเงื่อนไขที่กําหนดในเว็บไซต์นี้ บริษัท มีสิทธิที่จะระงับการให้บริการแก่ท่านโดยไม่บอกกล่าวล่วงหน้า หรืออาจดําเนินการในทางกฎหมายกับท่านตามที่บริษัท เห็นสมควรได้ทันที

บริษัท ขอสงวนสิทธิในการเปลี่ยนแปลง การกู้คืนข้อมูล ยุติการให้บริการชั่วคราวหรือถาวร เมื่อใดก็ได้โดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า เราขอสงวนสิทธิปฏิเสธการรับผิดชอบใดๆ ต่อความสูญเสียความเสียหายที่เกิดขึ้น

3. การเชื่อมโยงกับบุคคลภายนอก

การบริการของเราอาจมีการเชื่อมต่อไปยังเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก กรณีที่ท่านออกจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท และได้เข้าสู่เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอก บริษัทขอแนะนำให้ท่านศึกษาเงื่อนไขและข้อกำหนดในการให้บริการภายในเว็บไซต์หรือช่องทางของบุคคลภายนอกอย่างละเอียด ก่อนที่ท่านจะเข้าใช้บริการเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบุคคลภายนอกดังกล่าว ทั้งนี้ บริษัทขอสงวนสิทธิไม่รับผิดชอบในความเสียหายที่เกิดขึ้น เนื่องจากการที่ผู้ใช้บริการได้สมัครใจเข้าใช้บริการของบุคคลภายนอกนั้นเอง  

4. เนื้อหาของบริษัท

ข้อความ ภาพวาด หรือข้อมูลต่างๆ บนเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นๆของบริษัท โดยบางส่วนเป็นการรวบรวมข้อมูลจากแหล่งต่างๆ มาเพื่อเป็นข้อมูล ความรู้ และประโยชน์แก่ผู้ใช้บริการ ซึ่งบริษัท ได้ใช้ความพยายาม อย่างเต็มที่ในการรวบรวมข้อมูลต่างๆ ให้ถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ อย่างไรก็ตาม บริษัท พึงระวัง ควบคุม และดูแลในการแชร์เนื้อหา บทความต่างๆ บนเว็ปไซต์ที่เป็นของบริษัท

5. การแก้ไขเพิ่มเติม

บริษัท ขอสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกําหนดและเงื่อนไขใดๆ ที่ ระบุไว้ในเว็บไซต์นี้โดยไม่จำต้องบอกกล่าวล่วงหน้า แต่จะประกาศให้ทราบเมื่อได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม ตัดทอน บรรดาข้อกําหนดและเงื่อนไขดังกล่าว

6. กฎหมายที่ใช้บังคับ

หากเกิดข้อพิพาทใดๆ ที่เกิดจากการให้บริการของบริษัท อันเนื่องมาจากเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน และช่องทางอื่นของบริษัท ท่านและบริษัท ตกลงใช้กฎหมายไทยในการระงับข้อพิพาทการใช้บริการในเว็บไซต์ แอปพลิเคชัน หรือช่องทางอื่นของบริษัท จำเป็นต้องให้มีการตกลง หรือยินยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับนี้ และการที่ท่านใช้บริการภายหลังจากการมีการแก้ไขเพิ่มเติมจำเป็นต้องให้มีการประกาศให้ทราบ และต้องตกลง หรือยินยอมรับข้อกําหนดและเงื่อนไขฉบับแก้ไขของบริษัท ในทุกครั้ง

7. นโยบายระงับข้อพิพาท

ท่านรับทราบว่า การดําเนินการให้บริการเนื้อหาต่างๆ บนช่องทางของบริษัท เป็นการประมวลผลโดยเครื่องคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์อื่น เช่น สมาร์ทโฟน โทรศัพท์มือถือ หรืออุปกรณ์อื่นในอนาคต โดยอัตโนมัติ ดังนั้น เพื่อเป็นการระงับข้อพิพาทต่างๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการให้บริการของบริษัท หากผู้ใช้บริการ ประสบปัญหาหรือได้รับความเสียหายจากข้อความ เนื้อหา หรือ บริการใดๆ รวมถึงการละเมิดสิทธิและสิทธิทรัพย์สินทางปัญญาใดๆ ที่ปรากฏบนช่องทางของบริษัท เช่น เว็บไซต์ แอปพลิเคชัน โซเชียลมีเดีย หรือช่องทางอื่นของบริษัท บริษัท มีนโยบายในการระงับข้อพิพาทต่างๆ ดังนี้

7.1) ผู้ที่ได้รับความเสียหายต้องดําเนินการแจ้งข้อเรียกร้องเป็นลายลักษณ์อักษรที่ชัดเจนแก่พนักงานของบริษัท ตามที่อยู่ข้างล่างนี้โดยระบุรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • (ก) ชื่อ ที่อยู่ ที่สามารถติดต่อได้
  • (ข) หมายเลขโทรศัพท์ / อีเมลที่สามารถติดต่อได้
  • (ค) รายละเอียดของข้อร้องเรียนและ/หรือพยานหลักฐานเกี่ยวกับการกระทําผิดกฎหมาย (ถ้ามี)
  • (ง) ข้อเสนอแนะหรือคําแนะนําหรือคําร้องที่ต้องการให้บริษัท ดําเนินการ

7.2) ท่านต้องดําเนินการแจ้งข้อเรียกร้องหรือข้อเสนอแนะดังกล่าวโดยติดต่อมายัง

บริษัท ชาร์ฟ ฟอร์มูเลเตอร์ จำกัด (ฝ่ายการตลาด)

อาคารกอเทพวัลย์ 8 ซอยเพชรเกษม47/1 ถนนเพชรเกษม แขวงบางแค เขตบางแค กรุงเทพฯ 10160

โทร : 02 801 1992 ถึง 3

อีเมล์ : info@ktwgroup.co.th

ภายหลังจากบริษัท รับทราบข้อเรียกร้องดังกล่าวแล้ว บริษัท จะดําเนินการติดต่อกับผู้ที่เกี่ยวข้องและแจ้ง ให้กรรมการผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายของบริษัท ทราบ โดยจะดําเนินการแก้ไขปัญหาดังกล่าวภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ท่านได้แจ้งให้บริษัท ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร โดยมีเนื้อหาตามที่บริษัท ระบุไว้ข้างต้น

ในระหว่างการดําเนินการดังกล่าว ท่านตกลงที่จะไม่ดำเนินคดีหรือสละสิทธิในการดําเนินคดี ไม่ว่าในทางแพ่งหรือทางอาญากับบริษัท เนื่องจากบริษัท จําเป็นต้องใช้เวลาในการตรวจสอบและสอบสวนข้อเท็จจริงเพิ่มเติม


 

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart