มาตรฐานการผลิต

บริษัทมีความตระหนักถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม จึงได้นำมาตรฐานสากลในการบริหารงานมาปฏิบัติ โดยได้รับการรับรองมาตรฐานการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม ISO 14001:2015 จาก UKAS ประเทศอังกฤษ และ NAC ประเทศไทย
บริษัท ได้ผลิตสินค้า ที่มีคุณภาพตามที่กฎหมายกำหนด และมีความเหมาะสมกับผู้ใช้ ภายใต้หลักเกณฑ์และวิธีใช้ที่ดี ตามมาตรฐาน GMP โดยกระทรวงสาธารณสุข ผู้ใช้จึงมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพและความปลอดภัยสูงสุด
บริษัท ได้พัฒนาเข้าสู่อุตสาหกรรมสีเขียว ตามโครงการของกระทรวงอุตสาหกรรม ซึ่งช่วยส่งเสริมให้เกิดการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งแสดงถึงความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ทั้งภายในองค์กรและถายนอกองค์กร ตลอดห่วงโซ่อุปทาน (Supply Chain) โดยที่ผ่านมา
ทางบริษัทฯ ได้รับการรับรองอุตสาหกรรมสีเขียว ระดับที่ 3 : ระดับสีเขียว

Start typing and press Enter to search

Shopping Cart